Hulladékgazdálkodás

1. Miért nem ürítették a hulladékgyűjtő edényt?
 
 • Későn helyezte ki az edényt
A kommunális hulladékgyűjtő edényeket, a zöldhulladék gyűjtő edényeket és a szelektív sárga zsákokat az ingatlanok elé, jól látható helyre, szilárd útburkolattal ellátott közterületre, reggel 6 óráig kérjük kihelyezni.
 
 • Elparkolták az edényt
A hulladékgyűjtő edényeket, a zöldhulladék gyűjtő edényeket és a szelektív sárga zsákokat az ingatlanok elé, jól látható helyre, kérjük kihelyezni.
 
 • Nem volt az edényen érvényes edényazonosító matrica
A hulladékgyűjtő edényeknek rendelkeznie kell, a jogosultságot igazoló edényazonosító matricával. Hiányzó matricák igénylésére az ügyfélszolgálati irodában (9700 Szombathely, Kőszegi utca 13.) van lehetőség.
 
 • Tömörített vagy belefagyott hulladék miatt az edény nem üríthető
A hulladékot a gyűjtőedénybe tömörítés nélkül kell elhelyezni, hogy az a gépi ürítést ne akadályozza. Amennyiben az edényben összetömörödött, befagyott hulladék miatt az edényt üríteni nem lehet, az ügyfél a gyűjtő edényre kihelyezett felhívásra köteles az edényt üríthetővé tenni. Az ilyen esetekben történő ürítések során keletkező kárért felelősséget nem vállalunk.
 
 • Nem megfelelő típusú hulladék volt az edényben
A vegyes, kommunális hulladékgyűjtő edényekben nem gyűjthető törmelék, maró, mérgező, gyúlékony, folyékony, robbanó anyag, izzó parázs, állati tetem, veszélyes hulladék, illetve zöld hulladék. A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényben, konténerben kizárólag háztartási és háztartásihoz hasonló jellegű és összetételű hulladék gyűjthető.
 
 • Edény sérülése miatt
 • Elmaradhat az edények ürítése abban az esetben, ha kuka nem gépi ürítésre alkalmas szabvány edény;
 • házilag, helytelenül javított az edény;
 • edénytest megolvadt, esetlegesen törött;
 • a hulladékgyűjtő gépjárműhöz illeszkedő fülei sérültek, vagy hiányosak;
 • az edény teste oly mértékben sérült, hogy kiszóródik belőle a hulladék;
 • hiányzik az edény fedele.
 
2. A hulladékgyűjtő edény mellé kihelyezett zsákot miért nem szállítják el?

Az általános szerződési feltételeknek megfelelően csak szabvány hulladékgyűjtő edényből ürítünk, de társaságunknál lehetőség van logóval ellátott hulladékgyűjtő zsákot vásárolni, melyet a járatnapon az edény mellé helyezve elszállítunk.
Zsákot ügyfélszolgálati irodánkban a 9700 Szombathely, Kőszegi utca 13. cím alatt lehet átvenni szállítólevéllel. A zsákok áráról utólag kerül számla kiállításra a MOHU rendszeréből.
 
3. Sérült hulladékgyűjtő edény esetén mi a teendő?
 
A hulladékgyűjtő edény sérülését a gyűjtőjárat vezetője minden esetben jelenti a SZOVA Nonprofit Zrt. diszpécser központjának, mely a bejelentést követően 15 napon belül az eset kivizsgálásra kerül.
A gyűjtőedény sérülését az ügyfélnek is jelentenie kell a területi szolgáltató részére az ürítést követően. Amennyiben az ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget az esemény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül, akkor a területi szolgáltató az ügy kivizsgálására nem kötelezhető, a panasz elutasításra kerül.

Társaságunk csak abban az esetben vállal felelősséget és kártalanítja az ügyfelet, ha az edény szabványos, és blokkal vagy számlával igazolni tudja, hogy 5 évesnél nem régebbi. Amennyiben az edény szabványos, de 5 évnél régebbi, akkor az edényben keletkező sérülésekért cégünk nem vállal felelősséget.
Az előírt szabványnak nem megfelelő, illetve elhasználódott, elöregedett edények használatából eredő sérülések, károk területi szolgáltató általi megtérítésére nincs lehetőség.
 
4. Honnan győződhetek meg arról, hogy az edény, amit használok gépi ürítésre alkalmas szabvány edény-e?
 
A gépi ürítésre alkalmas szabványos gyűjtőedény szabványszáma: MSZ EN 840-1:2020. A hulladékgyűjtő gépjárművekkel üríthetők még az MSZ EN 840-1:2013. szabványú gyűjtőedények is. A szabványos gyűjtőedényen a szabványszám, valamint az űrtartalom és a súly korlátozás fel van tüntetve jól látható formában és helyen (általában az edény tetején). 
Amelyik gyűjtőedények nem rendelkeznek ezen azonosítók egyikével sem, azok nem alkalmasak a hulladékgyűjtő edény hulladékgyűjtő gépjármű által történő ürítésére.  

Néhány példa a szabvány jelölésére:

 
                                           
 
 
A szabványos gyűjtőedény jellemzői:
 
 • Edény méretek: 60, 80, 120, 240 liter
 • Fésűs ürítő szerkezettel üríthetők
 • Anyaguk UV-, hideg-, meleg- és vegyszerálló
 • Csendes, tömörgumi kerekekkel van ellátva
 • Az edények megfelelnek az EU zajvédelmi előírásainak
 • Felhasználóbarát
 • Gyűjtőedényen megtalálható: EN 840-1 szabvány jelölése, űrtartalom és súly korlátozással
 
 
Nem szabványos gyűjtőedény jellemzői: 
 • Edény méretek: 50, 70, 110 liter
 • Kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények
 • Fésűs ürítő szerkezettel nem üríthetők
 • Fémből vagy gyengébb minőségű műanyagból készülnek
 • Fedelük csak egy ponton illeszkedik
 • Gyakoribb a sérülés, rongálódás, horpadás, törés veszélye
 • Gyűjtőedényen nem található semmilyen szabvány jelölése
 
 
5. Ingatlanhasználó fogalma
 
A Hulladéktörvény alapján az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékszállítás igénybevételére köteles.
 
Az ingatlan tulajdonosa minden esetben ingatlanhasználónak – és így a kötelező szolgáltatás alanyának – minősül, addig az időpontig míg saját maga vagy meghatalmazottja, az ingatlan új tulajdonosa vagy az ingatlan használatának jogosultja az ingatlan feletti rendelkezési jog átruházását igazoló dokumentumot – adásvételhez kapcsolódó szerződés, birtokbaadási jegyzőkönyv, bérleti szerződés stb. – be nem mutatja a területi szolgáltató ügyfélszolgálatán.
           
Kommunális hulladékszállítási szolgáltatást a SZOVA Nonprofit Zrt. lakossági ügyfelei részére hétfőtől péntekig nyújt, így hétköznapra eső ünnepnapokon is elszállításra kerül a kommunális hulladék.
 
 
6. Szerződéskötéssel és módosítással kapcsolatban mi a teendőm?
 
A hulladékszállítási szolgáltatás megrendelésére, módosítására személyesen ügyfélszolgálati irodánkban vagy írásban a honlapon található formanyomtatványok kitöltésével/visszaküldésével van lehetőség.
A hulladékszállítási szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó bármilyen ügyintézés – ideértve az új szerződés megkötését, szerződés módosítást vagy az ahhoz kapcsolódó adatok módosítását, a szerződés szüneteltetését, újraindítását és megszüntetését – csak akkor kezdhető meg, ha az Ügyfél – illetve ezen személy meghatalmazottja – igazolja:
 
Személyazonosságát:
 
 • személyes ügyintézés esetén, a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok (személyigazolvány, jogosítvány, útlevél) bemutatásával,
 • írásos ügyintézés esetén a formanyomtatványon szereplő adatok kitöltésével és aláírásával,
 • telefonos ügyintézés esetén, a már korábban rögzített adatok ügyintézőnek történő megadásával.
 
Eljárási jogosultságát:
 
 • Természetes személyek esetén: ingatlanhasználói státuszt vagy a jogszerű használatot igazoló dokumentum másolatának benyújtása (pl.: adásvételi szerződés, bérleti szerződés stb.),
 • Nem természetes személyek esetén (cég, szervezetek, társasházak, intézmények): annak bizonyítása, hogy gazdálkodó szervezet nevében jogosult nyilatkozatot tenni (pl.: cégjegyzék, aláírási címpéldány, társasházak esetében alapító okirat, jegyzőkönyv a közös képviselő megválasztásáról),
ingatlanhasználói státuszt vagy a jogszerű használatot igazoló dokumentum másolatának benyújtása. (pl.: adásvételi szerződés, bérleti szerződés stb.)
 
Új hulladékszállítási szolgáltatási szerződés megkötésére az alábbiak szerint van lehetőség:
 
Új, nyilvántartásunkban nem szereplő ingatlanra beérkező hulladékszállítási igény esetében hulladékszállítási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi adat beérkezése után indulhat csak a szerződés előkészítése, valamint a szállítási igény járat számára történő továbbítása. Amennyiben valamennyi adat hiánytalanul beérkezik adott hét szerdáig, akkor a szállítás a beérkezést követő héten kezdődhet meg. Amennyiben az adatok csütörtökön vagy pénteken érkeznek be, úgy a szállítás csak a beérkezést követő 2. héttől kezdődhet meg.
 
Szerződés módosítása
 
Meglévő közszolgáltatási szerződésének módosítására, az alábbiak szerint van lehetőség: Hulladékszállítást érintő (pl. edényméret, gyakoriság, szüneteltetés) szerződés módosítás esetén csak a módosítás beérkezését következő hónap 1. napjától, míg szerződés megszüntetésre csak a beérkezés hónapjának utolsó napjától van lehetőség. A változtatási kérelmet csak akkor tudjuk elfogadni, ha az az adott hónap 25. napjáig beérkezik. A 25-e után beérkező igényeket már csak a beérkezést követő 2. hónap első napjától tudjuk elfogadni.
 
Szüneteltetés
 
A hulladékszállítás egyhuzamban legfeljebb fél év időtartamra szüneteltethető annál az ingatlannál, amelynek használója ott legalább 60 napig nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik.
Az ügyfél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetésének, szüneteltetésére jogosult, ha:
− az ingatlant 60 napot meghaladó időszakban nem lakja,
− az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű egyéb hasznosításra) nem használja,
− az ingatlanon hulladék nem keletkezik, illetve
− díjhátraléka nincs.
 
A Szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó igényét az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével köteles bejelenteni az ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül személyesen vagy írásban. A megjelölt formanyomtatványon az ügyfél köteles a szüneteltetés tényét nyilatkozattal alátámasztani, igazolni. A formanyomtatványt a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően szükséges beadni, megjelölve a kívánt szünetelés időtartamát, amely fél évnél hosszabb nem lehet.
Szüneteltetést csak teljes hónapra lehet kérni, legkorábban a tárgyhónapot követő hónap első napjától.
A szüneteltetés meghosszabbítására vonatkozó igény legkésőbb 30 nappal a szüneteltetés leteltét megelőzően – a szüneteltetésre vonatkozó igény bejelentésének szabályai szerint – újra kezdeményezhető.
Kezdeményezés hiányában a szolgáltatás, a szüneteltetés előtti feltételekkel, újraindul.
 
Lemondás
 
Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles a változást bejelenteni, ha a hulladékszállítás igénybevételi kötelezettsége megszűnik.
 
Elmulasztott bejelentés esetén az ügyfél, visszatérítésre nem jogosult.
 
A lemondás feltétele az ingatlanhasználói minőség megszűnését, elköltözést igazoló dokumentumok bemutatása, illetve azon indokok írásos rögzítése, amelyek alátámasztják a megszüntetés jogosságát, az ingatlan lakatlanságát.
 
Meglévő közszolgáltatási szerződésének megszüntetésére, az alábbiak szerint van lehetőség: 
 
 • A szerződés megszüntetésre csak a beérkezés hónapjának utolsó napjától van lehetőség. A lemondási kérelmet csak akkor tudjuk elfogadni, ha az az adott hónap 25. napjáig beérkezik. A 25.-e után beérkező igényeket már csak a beérkezést követő 2. hónap első napjától tudjuk elfogadni.
 
 • A szerződést a Megrendelő a teljesítési cím alatti ingatlan végleges és teljeskörű megüresedése, vagy lebontása, a tulajdonos (használó) személyében történt változás, mint felmondási ok alapján mondhatja fel.
7. Szerződéssel kapcsolatos változás bejelentése esetén mi a teendőm?
 
A használatában lévő ingatlan kapcsán az ingatlanhasználónak bejelentési kötelezettsége van a felmerülő adatváltozásokat követő 15 napon belül.
Hulladékszállítást érintő (pl. edényméret, gyakoriság, szüneteltetés) szerződés módosítás esetén csak a módosítás beérkezését következő hónap 1. napjától, míg szerződés megszüntetésre csak a beérkezés hónapjának utolsó napjától van lehetőség. A változtatási kérelmet csak akkor tudjuk elfogadni, ha az az adott hónap 25. napjáig beérkezik. A 25-e után beérkező igényeket már csak a beérkezést követő 2. hónap első napjától tudjuk elfogadni.
 
Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles a változást bejelenteni, ha a hulladékszállítás igénybevételére kötelezetté válik, vagy igénybevételi kötelezettsége megszűnik (a továbbiakban: változás bejelentése).
 
A határidőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó ingatlanhasználó felel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséért.
 
Elmulasztott bejelentés esetén az ügyfél, visszatérítésre nem jogosult.
 
Változás bejelentése esetén az igénybevételi kötelezettség keletkezését vagy megszűnését bizonyító okiratok másolatát az ügyfélszolgálat elérhetőségein szükséges benyújtani. Az ügyfélszolgálat munkatársa a dokumentumokból nyilvántartásában rögzíti a változás jogcímét, az ingatlan adatait, valamint a változás időpontját.
 
Társasházi közös képviselő változása
 
Amennyiben egy társasház közös képviselete változik, úgy a változást be kell jelenteni. A változások rögzítésének feltétele a közös képviselő megválasztásáról szóló társasházi közgyűlés jegyzőkönyve és/vagy hivatalos megbízó és elfogadó nyilatkozat, amely egyértelműen bizonyítja a változás tényét, illetve az új közös képviselő személyazonosságát.
 
Ingatlanhasználó személyében történt változás
 
Ingatlanhasználó személyében történt változás esetén az ügyintézés feltételei:
 
• igazolja személyazonosságát és eljárási jogosultságát,
• kitölti a rendszeresített formanyomtatványt.
 
Ingatlan eladása esetén mind az eladónak, mind a vásárlónak bejelentési kötelezettsége van. A fenti dokumentumok mellett az átírás elvégezhető, a benyújtott dokumentumokon feltüntetett birtokba adási dátummal.
ügyfél elhalálozása esetén amennyiben az új ügyfélnek ingatlanhasználói státusza vagy az ingatlan használatának jogszerűsége még nem igazolható abban az esetben halotti anyagkönyvi kivonat másolatának benyújtásával ügyfélmódosítás kezdeményezhető.
Elhalálozás esetén a szerződés lemondásához szükséges iratok: halotti anyakönyvi kivonat.
Szerződés átírásához: a halotti anyakönyvi kivonat és hagyatékátadó végzés szükséges benyújtani, csatolni.
 
Levelezési/értesítési cím változása
 
Amennyiben az ügyfél levelezési és/vagy értesítési címe, illetve elérhetősége változik, úgy a változást bejelenteni köteles. A változás bejelentése személyesen, írásban (postai levél, e-mail) illetve személyesen az ügyfélszolgálati irodában történhet.
 
8. Kik igényelhetnek 60, illetve 80 literes edényt?
 
A választható legkisebb edény méret nem egyedülállók részére a 80 literes edényméret.
50 – 60 literes edényre csak egyedül élő ügyfelek jogosultak szerződést kötni. A jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a területi szolgáltató részére bizonyítja.
 
9. Alkalmanként több hulladék keletkezik, mint ami elfér a gyűjtőedényben, mit tudok tenni?
 
Ha alkalmanként többlet kommunális hulladék keletkezik háztartásában, melyet már nem tud a hulladékgyűjtő edénybe dobni, kérjük a hulladékgyűjtő edényt ne terhelje túl!
 
A perem feletti plusz hulladékot nem szállítjuk el, azt a járatok munkatársai leszedik és a gyűjtőedény mellett helyezik el és az edény ürítése után sem pakolják vissza a hulladékgyűjtő edényekbe. Fontos tudni, hogy a rakodómunkások nem jogosultak belenyúlni a hulladékgyűjtő edénybe.
 
Túltöltöttnek minősül a gyűjtőedény, ha a felső pereme által meghatározott sík fölé történt a hulladék felhalmozása. A fedélnek mindenkor lecsukhatónak kell lennie.
 
A többlet hulladék elszállítására megoldás az ürítési számok, vagy az edényméret növelése, amit az ügyfél tud igényelni a SZOVA Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán.
 
Többlet kommunális hulladék elhelyezésére vásárolhatnak cégünk logójával ellátott hulladékgyűjtő zsákot, melyet a járatnapon az edény mellé kell helyezni.
 
Az edények maximális töltési tömege:
 
 60 literes edény               24 kg
 80 literes edény               32 kg
120 literes edény              60 kg
240 literes edény             110 kg
770 literes edény             310 kg
1100 literes edény           440 kg
 
(A súlyhatárok tájékoztató jellegűek, mivel ezen értékek gyártónkként eltérőek lehetnek.)
 
A megadott súlyhatár feletti terhelés esetén a területi szolgáltató az edény ürítését, amiatt, hogy a túlterhelt edény a gépi ürítés során megsérülhet, tönkre mehet, illetve kárt okozhat, megtagadhatja.
 
10. Kik köthetnek kiskertes szerződést?
 
Szombathely Város mezőgazdasági, kiskert besorolású területén természetes személy, ingatlanhasználó köthet hulladékszállítási szerződést.
A szerződés megkötéséhez az adásvételi szerződés és tulajdoni lap másolata szükséges.
 
Hulladékszállítási megrendelést csak Szombathely MJV közigazgatási területére áll módunkban elfogadni.
 
11. Nem használom az ingatlant milyen lehetőségeim vannak?
 
Lehetőség van a szerződés szüneteltetésére, illetve a szerződés megszüntetésére. Az szüneteltetés és lemondás részletesebb feltételeit megtalálhatja a Gyakran ismételt kérdések között a Szerződéskötéssel és módosítással kapcsolatban mi a teendőm? kérdésnél.